C語言接口與實現 創建可重用軟件的技術 C语言接口与实现:创建可重用软件的技术

戴維 R.漢森 (David R.Hanson)

買這商品的人也買了...

商品描述

<內容介紹> 

漢森著郭旭編譯的《C語言接口與實現(創建可重用軟件的技術C和C++實務精選)》概念清晰、實例詳盡,是一本有關設計、實現和有效使用C語言庫函數,掌握創建可重用C語言軟件模塊技術的參考指南。書中提供了大量實例,重在闡述如何用一種與語言無關的方法將接口設計實現獨立出來,從而用一種基於接口的設計途徑創建可重用的API。
    《C語言接口與實現(創建可重用軟件的技術C和C++實務精選)》是所有C語言程序員不可多得的好書,也是所有希望掌握可重用軟件模塊技術的人員的理想參考書,適合各層次的面向對象軟件開發人員、系統分析員閱讀。

<章節目錄>

第1章  引言 
  1.1  文學程序 
  1.2  程序設計風格 
  1.3  效率 
  1.4  擴展閱讀 
  1.5  習題 
第2章  接口與實現 
  2.1  接口 
  2.2  實現 
  2.3  抽象數據類型 
  2.4  客戶程序的職責 
  2.5  效率 
  2.6  擴展閱讀 
  2.7  習題 
第3章  原子 
  3.1  接口 
  3.2  實現 
  3.3  擴展閱讀 
  3.4  習題 
第4章  異常與斷言 
  4.1  接口 
  4.2  實現 
  4.3  斷言 
  4.4  擴展閱讀 
  4.5  習題 
第5章  內存管理 
  5.1  接口 
  5.2  產品實現 
  5.3  稽核實現 
  5.4  擴展閱讀 
  5.5  習題 
第6章  再談內存管理 
  6.1  接口 
  6.2  實現 
  6.3  擴展閱讀 
  6.4  習題 
第7章  鏈表 
  7.1  接口 
  7.2  實現 
  7.3  擴展閱讀 
  7.4  習題 
第8章  表 
  8.1  接口 
  8.2  例子:詞頻 
  8.3  實現 
  8.4  擴展閱讀 
  8.5  習題 
第9章  集合 
  9.1  接口 
  9.2  例子:交叉引用列表 

  9.3  實現 
    9.3.1  成員操作 
    9.3.2  集合操作 
  9.4  擴展閱讀 
  9.5  習題 
第10章  動態數組 
  10.1  接口 
  10.2  實現 
  10.3  擴展閱讀 
  10.4  習題 
第11章  序列 
  11.1  接口 
  11.2  實現 
  11.3  擴展閱讀 
  11.4  習題 
第12章  環 
  12.1  接口 
  12.2  實現 
  12.3  擴展閱讀 
  12.4  習題 
第13章  位向量 
  13.1  接口 
  13.2  實現 
    13.2.1  成員操作 
    13.2.2  比較 
    13.2.3  集合操作 
  13.3  擴展閱讀 
  13.4  習題 
第14章  格式化 
  14.1  接口 
    14.1.1  格式化函數 
    14.1.2  轉換函數 
  14.2  實現 
    14.2.1  格式化函數 
    14.2.2  轉換函數 
  14.3  擴展閱讀 
  14.4  習題 
第15章  低級字符串 
  15.1  接口 
  15.2  例子:輸出標識符 
  15.3  實現 
    15.3.1  字符串操作 
    15.3.2  分析字符串 
    15.3.3  轉換函數 
  15.4  擴展閱讀 
  15.5  習題 
第16章  高級字符串 
  16.1  接口 
  16.2  實現 
    16.2.1  字符串操作 

    16.2.2  內存管理 
    16.2.3  分析字符串 
    16.2.4  轉換函數 
  16.3  擴展閱讀 
  16.4  習題 
第17章  擴展精度算術 
  17.1  接口 
  17.2  實現 
    17.2.1  加減法 
    17.2.2  乘法 
    17.2.3  除法和比較 
    17.2.4  移位 
    17.2.5  字符串轉換 
  17.3  擴展閱讀 
  17.4  習題 
第18章  任意精度算術 
  18.1  接口 
  18.2  例子:計算器 
  18.3  實現 
    18.3.1  取反和乘法 
    18.3.2  加減法 
    18.3.3  除法 
    18.3.4  取冪 
    18.3.5  比較 
    18.3.6  便捷函數 
    18.3.7  移位 
    18.3.8  與字符串和整數的轉換 
  18.4  擴展閱讀 
  18.5  習題 
第19章  多精度算術 
  19.1  接口 
  19.2  例子:另一個計算器 
  19.3  實現 
    19.3.1  轉換 
    19.3.2  無符號算術 
    19.3.3  有符號算術 
    19.3.4  便捷函數 
    19.3.5  比較和邏輯操作 
    19.3.6  字符串轉換 
  19.4  擴展閱讀 
  19.5  習題 
第20章  線程 
  20.1  接口 
    20.1.1  線程 
    20.1.2  一般信號量 
    20.1.3  同步通信通道 
  20.2  例子 
    20.2.1  併發排序 
    20.2.2  臨界區 
    20.2.3  生成素數 

  20.3  實現 
    20.3.1  同步通信通道 
    20.3.2  線程 
    20.3.3  線程創建和上下文切換 
    20.3.4  搶佔 
    20.3.5  一般信號量 
    20.3.6  MIPS和ALPHA上的上下文切換 
  20.4  擴展閱讀 
  20.5  習題 
附錄A  接口摘要 
參考書目