Python 一行流:像專家一樣寫代碼 Python One-Liners

Mayer, Christian 蘇丹

買這商品的人也買了...

商品描述

本書專註於從初學邁向進階的Python編碼技術:如何像專家一樣寫出優雅、準確、簡潔高效的Python 單行代碼;閱讀任意一行Python 代碼時,如何系統性地對其進行拆解和分析。全書分為6 個章節,以單行代碼切入電腦科學的各個領域,包括Python 語言基礎、編程技巧、基於NumPy的科學計算、機器學習的主要算法模型、正則表達式進階、電腦科學中若乾經典算法的單行實現等。

作者簡介

克里斯蒂安·梅耶(Christian Mayer)是一位計算機科學博士,也是知名 Python 網站 https://blog.finxter.com/ 創始人和維護者。該網站活躍的內容訂閱者已經超過 2 萬且仍在持續增長。他的網站不僅發展迅速,也幫助到數以萬計的學習者提升編碼技能和優化在線業務。克里斯蒂安同時也是《Python咖啡時間》(Coffee Break Python)系列自出版書籍的作者。

目錄大綱

導語 ........................................................................................................................ 1
Python 一行流的例子 ................................................................................................... 2
關於可讀性的說明 ....................................................................................................... 3
這本書是給誰看的? ................................................................................................... 4
你會學到什麼? ........................................................................................................... 5
線上資源 ....................................................................................................................... 6
1 Python 溫故知新 ................................................................................................ 7
基本數據結構 ............................................................................................................... 8
數值數據類型和結構 ........................................................................................... 8
布爾值 ................................................................................................................... 8
字符串 ................................................................................................................. 11
關鍵字 N0ne ....................................................................................................... 12
容器數據類型 ............................................................................................................. 13
列表 ..................................................................................................................... 13
堆棧 ..................................................................................................................... 16
集合 ..................................................................................................................... 17
字典 ..................................................................................................................... 19
成員 ..................................................................................................................... 20
列表和字典解析 ................................................................................................. 20
控制流 ......................................................................................................................... 21
if、else 和 elif ..................................................................................................... 21
循環 ..................................................................................................................... 22
函數 ............................................................................................................................. 24
lambda 函數 ................................................................................................................. 24
總結 ............................................................................................................................. 25

2 Python 技巧 ..................................................................................................... 27
使用列表解析找出#高收入者 .................................................................................. 28
基礎背景 ............................................................................................................. 28
代碼 ..................................................................................................................... 30
它是如何工作的 ................................................................................................. 31
使用列表解析找出高信息價值的單詞 ...................................................................... 31
基礎背景 ............................................................................................................. 31
代碼 ..................................................................................................................... 32
它是怎麼工作的 ................................................................................................. 32
讀取文件 ..................................................................................................................... 33
基礎背景 ............................................................................................................. 33
代碼 ..................................................................................................................... 34
它是怎麼工作的 ................................................................................................. 34
使用 lambda 和 map 函數 ........................................................................................... 35
基礎背景 ............................................................................................................. 35
代碼 ..................................................................................................................... 36
它是如何工作的 ................................................................................................. 37
使用切片查找匹配子串及所處環境 .......................................................................... 38
基礎背景 ............................................................................................................. 38
代碼 ..................................................................................................................... 40
它是如何工作的 ................................................................................................. 41
列表解析和切片 ......................................................................................................... 41
基礎背景 ............................................................................................................. 42
代碼 ..................................................................................................................... 42
它是如何工作的 ................................................................................................. 43
使用切片賦值來修復損壞的列表 .............................................................................. 43
基礎背景 ............................................................................................................. 43
代碼 ..................................................................................................................... 44
它是如何工作的 ................................................................................................. 45
使用列表連接分析心臟健康數據 .............................................................................. 46
基礎背景 ............................................................................................................. 46
代碼 ..................................................................................................................... 48
它是如何工作的 ................................................................................................. 48
使用生成器表達式查出未達#低工資標準的公司 .................................................. 48
基礎背景 ............................................................................................................. 49
代碼 ..................................................................................................................... 49
它是如何工作的 ................................................................................................. 50
使用 zip()函數格式化數據庫 ..................................................................................... 51
基礎背景 ............................................................................................................. 51
代碼 ..................................................................................................................... 52
它是如何工作的 ................................................................................................. 53
總結 ............................................................................................................................. 54

3 數據科學 .......................................................................................................... 55
基礎二維數組計算 ..................................................................................................... 56
基礎背景 ............................................................................................................. 56
代碼 ..................................................................................................................... 59
它是如何工作的 ................................................................................................. 60
使用 NumPy 數組:切片、廣播和數組類型 ........................................................... 61
基礎背景 ............................................................................................................. 61
廣播 ..................................................................................................................... 64
代碼 ..................................................................................................................... 67
它是如何工作的 ................................................................................................. 68
使用條件數組查詢、過濾和廣播檢測異常值 .......................................................... 70
基礎背景 ............................................................................................................. 70
代碼 ..................................................................................................................... 71
它是如何工作的 ................................................................................................. 72
使用布爾索引過濾二維數組 ...................................................................................... 74
基礎背景 ............................................................................................................. 74
代碼 ..................................................................................................................... 75
它是如何工作的 ................................................................................................. 76
使用廣播、切片賦值和重塑清洗固定步長的數組元素 .......................................... 77
基礎背景 ............................................................................................................. 77
代碼 ..................................................................................................................... 80
它是如何工作的 ................................................................................................. 81
NumPy 中何時使用 sort()函數,何時使用 argsort()函數 ........................................ 82
基礎背景 ............................................................................................................. 82
代碼 ..................................................................................................................... 85
它是如何工作的 ................................................................................................. 85
如何使用 lambda 函數和布爾索引來過濾數組 ........................................................ 87
基礎背景 ............................................................................................................. 87
代碼 ..................................................................................................................... 87
它是如何工作的 ................................................................................................. 88
如何使用統計、數學和邏輯來創建高#級數組過濾器 .............................................. 89
基礎背景 ............................................................................................................. 89
代碼 ..................................................................................................................... 93
它是如何工作的 ................................................................................................. 94
簡單的關聯分析:買了 X 的人也買了 Y .............................................................. 94
基礎背景 ............................................................................................................. 94
代碼 ..................................................................................................................... 95
它是如何工作的 ................................................................................................. 96
使用中間關聯分析尋找#佳捆綁策略 ...................................................................... 98
基礎背景 ............................................................................................................. 98
代碼 ..................................................................................................................... 98
它是怎麼工作的 ................................................................................................. 99
總結 ........................................................................................................................... 100

4 機器學習 ........................................................................................................ 102
監督式機器學習的基礎知識 .................................................................................... 102
訓練階段 ........................................................................................................... 103
推理階段 ........................................................................................................... 104
線性回歸 ................................................................................................................... 104
基礎背景 ........................................................................................................... 104
代碼 ................................................................................................................... 107
它是如何工作的 ............................................................................................... 108
邏輯回歸的一行流 ................................................................................................... 110
基礎背景 ........................................................................................................... 110
Sigmoid 函數 ................................................................................................... 111
代碼 ................................................................................................................... 114
它是如何工作的 ............................................................................................... 114
K-Means 聚類算法一行流 ....................................................................................... 116
基礎背景 ........................................................................................................... 116
代碼 ................................................................................................................... 119
它是如何工作的 ............................................................................................... 120
K-近鄰算法一行流 ................................................................................................... 122
基礎背景 ........................................................................................................... 122
代碼 ................................................................................................................... 124
它是如何工作的 ............................................................................................... 125
神經網絡分析一行流 ............................................................................................... 127
基礎背景 ........................................................................................................... 127
代碼 ................................................................................................................... 132
它是如何工作的 ............................................................................................... 133
決策樹學習一行流 ................................................................................................... 136
基礎背景 ........................................................................................................... 136
代碼 ................................................................................................................... 137
它是如何工作的 ............................................................................................... 138
一行流計算方差#小的數據行 ................................................................................ 139
基礎背景 ........................................................................................................... 139
代碼 ................................................................................................................... 140
它是如何工作的 ............................................................................................... 141
基本統計一行流 ....................................................................................................... 142
基礎背景 ........................................................................................................... 143
代碼 ................................................................................................................... 144
它是如何工作的 ............................................................................................... 145
支持向量機分類一行流............................................................................................ 146
基礎背景 ........................................................................................................... 147
代碼 ................................................................................................................... 148
它是如何工作的 ............................................................................................... 149
隨機森林分類一行流 ............................................................................................... 150
基礎背景 ........................................................................................................... 150
代碼 ................................................................................................................... 152
它是如何工作的 ............................................................................................... 152
總結 ........................................................................................................................... 154

5 正則表達式 .................................................................................................... 155
在字符串中找到基本文本模式 ................................................................................ 155
基礎背景 ........................................................................................................... 156
代碼 ................................................................................................................... 159