MATLAB 函數及應用

張德豐

 • 出版商: 清華大學
 • 出版日期: 2022-01-01
 • 售價: $774
 • 貴賓價: 9.5$735
 • 語言: 簡體中文
 • 頁數: 540
 • 裝訂: 平裝
 • ISBN: 7302586160
 • ISBN-13: 9787302586166
 • 相關分類: Matlab
 • 立即出貨

 • MATLAB 函數及應用-preview-1
 • MATLAB 函數及應用-preview-2
 • MATLAB 函數及應用-preview-3
MATLAB 函數及應用-preview-1

買這商品的人也買了...

商品描述

《MATLAB函數及應用》以MATLAB R2020為平臺編寫,介紹MATLAB常用工具箱中常用的函數,並對每個函數的語法格式和應用進行詳細介紹,讓讀者瞭解每個函數的功能與用法,從而領略MATLAB簡單易用、處理功能強大等特點。 《MATLAB函數及應用》共14章,分別介紹矩陣相關操作函數、數據可視化函數、數據分析函數、概率統計函數、偏微分方程函數、優化函數、圖像處理函數、神經網絡函數、信號處理函數、控制系統函數、樣條函數、小波變換函數、模糊邏輯函數、電腦視覺函數等內容。 《MATLAB函數及應用》適合MATLAB初級、中級和高級用戶學習使用,也適合作為深入研究MATLAB軟件的開發者的參考用書,同時也可作為一本全面涵蓋MATLAB各項內容的快速查詢手冊。

目錄大綱

第1章  矩陣相關操作函數
1. logspace函數
2. linspace函數
3.  dot函數
4. compan函數
5. hadamard函數
6. hankel函數
7.  magic函數
8. pascal函數
9. rosser函數
10. vander函數
11. wilkinson函數
12. hilb函數
13. toeplitz函數
14.  rand函數
15. randn函數
16.  find函數
17.  sum函數
18. cumsum函數
19. prod函數
20. cumprod函數
21.  diff函數
22.  norm函數
23.  rank函數
24. det函數
25.  trace函數
26.  null函數
27. orth函數
28. rref函數
29.  subspace函數
30. chol函數
31. lu函數
32. qr函數
33. schur函數
34. rsf2csf函數
35. ordschur函數
36. eig函數
37. eigs函數
38. ordeig函數
39. qz函數
40. ordqz函數
41.  sparse函數
42.  full函數
43. bicg函數
44. ilu函數
45. bicgstabl函數
46. cgs函數
47. pcg函數
48. ichol函數
49. qmr函數
50. lsqr函數
51. symmlq函數
52. gmres函數

第2章  數據可視化函數
1.  plot函數
2.  subplot函數
3. plotyy函數
4. fplot函數
5. ezplot函數
6. semilogx函數
7. semilogy函數
8. loglog函數
9.  bar函數
10.  pie函數
11. histogram函數
12.  scatter函數
13. plot3函數
14.  mesh函數
15. surf函數
16. surfl函數
17.  contour函數
18.  slice函數

第3章  數據分析函數
1.  roots函數
2.  poly函數
3. conv函數
4. deconv函數
5. polyder函數
6. polyval函數
7. polyint函數
8.  residue函數
9.  interp1函數
10. interpft函數
11. griddedInterpolant函數
12.  interp2函數
13. mkpp函數
14. ppval函數
15. unmkpp函數
16.  spline函數
17.  pchip函數
18. makima函數
19.  limit函數
20.  quad函數
21. quadl函數
22. quadv函數
23. quadgk函數
24. dblquad函數
25. triplequad函數
26. trapz函數、

第4章  概率統計函數
1. binornd函數
2. normrnd函數
3. pdf函數
4. ksdensity函數
5. binopdf函數
6. cdf函數
7.  mean函數
8.  median函數
9. prctile函數
10. quantile函數
11. geomean函數
12.  sort函數
13. sortrows函數
14.  range函數
15. var函數
16.  std函數
17. skewness函數
18. cov函數
19. corrcoef函數
20. xcorr函數
21. xcov函數
22.  tabulate函數
23. cdfplot函數
24. lsline函數
25.  boxplot函數
26. refline函數
27. refcurve函數
28. capaplot函數
29. fitdist函數
30. histfit函數
31. anova1函數
32. multcompare函數
33. kruskalwallis函數
34. anova2函數
35. anovan函數

第5章  偏微分方程函數
1. adaptmesh函數
2. assembleFEMatrices函數
3. solvepde函數
4. solvepdeeig函數
5. pdenonlin函數
6. pdeellip函數
7. pdecirc函數
8. pdepoly函數
9. pderect函數
10. decsg函數
11.  initmesh函數
12. jigglemesh函數
13.  pdemesh函數
14. pdesurf函數
15. pdecont函數
16. pdetool工具箱函數

第6章  優化函數
1. optimset函數
2. optimget函數
3. fminbnd函數
4. linprog函數
5. fminunc函數
6. fminsearch函數
7. lsqnonneg函數
8. quadprog函數
9.  fmincon函數
10.  fgoalattain函數
11.  fminimax函數

第7章  圖像處理函數
1. implay函數
2. imshow函數
3. colorbar函數
4.  montage函數
5.  warp函數
6.  image函數
7.  movie函數
8. imread函數
9. dicomread函數
10. getframe函數
11. imfinfo函數
12.  hsv2rgb函數
13. tonemap函數
14.  dither函數
15.  gray2ind函數
16. grayslice函數
17.  im2double函數
18.  im2java2d函數
19.  im2uint8函數
20.  rgb2gray函數
21. imbinarize函數
22. rgb2ind函數
23. checkerboard函數
24. imcrop函數
25. impyramid函數
26. imresize函數
27. imrotate函數
28.  imwarp函數
29. makeresampler函數
30. fitgeotrans函數
31. tformarray函數
32. cpcorr函數
33.  cpselect函數
34. bwboundaries函數
35. bwtraceboundary函數
36.  edge函數
37. hough函數
38. houghlines函數
39. houghpeaks函數
40. qtdecomp函數
41.  entropy函數
42.  imabsdiff函數
43. imadd函數
44. imcomplement函數
45. imdivide函數
46. imlincomb函數
47. imsubtract函數
48. decorrstretch函數
49. adapthisteq函數
50. histeq函數
51. imadjust函數
52. imnoise函數
53. medfilt2函數
54.  ordfilt2函數
55. stretchlim函數
56.  wiener2函數
57. contrast函數
58. deconvwnr函數
59. deconvreg函數
60. deconvlucy函數
61. deconvblind函數
62.  edgetaper函數
63. filter2函數
64.  fspecial函數
65. imfilter函數
66. freqz2函數
67. imgaussfilt函數
68. imgaussfilt3函數
69. dct2函數
70. fan2para函數
71. fanbeam函數
72.  idct2函數
73. ifanbeam函數
74. iradon函數
75. para2fan函數
76.  radon函數
77.  fft2函數
78.  ifft2函數
79.  conv2函數
80. strel函數
81. imbothat函數
82. imclose函數
83. imdilate函數
84. imerode函數
85.  imextendedmax函數
86. imextendedmin函數
87. imfill函數
88.  imimposemin函數
89. imopen函數
90. imreconstruct函數
91. watershed函數
92. bwlookup函數
93. bwarea函數
94. bwareaopen函數
95. bwpack函數
96. bwperim函數
97. bwselect函數
98.  poly2mask函數
99. roifilt2函數
100. roipoly函數
101. colfilt函數
102. nlfilter函數

第8章  神經網絡函數
1.  revert函數
2. init函數
3. initlay函數
4. initwb函數
5. initnw函數
6.  train函數
7. sim函數
8.  adapt函數
9. mae函數
10. initcon函數
11. initzero函數
12. hardlim函數
13.  hardlims函數
14. plotpv函數
15. plotpc函數
16. learnp函數
17. sse函數
18. purelin函數
19. maxlinlr函數
20. learnwh函數
21.  newlin函數
22. newlind函數
23. mse函數
24. tansig函數
25. feedforwardnet函數
26.  errsurf函數
27.  plotes函數
28.  plotep函數
29.  dist函數
30.  radbas函數
31.  radbasn函數
32.  netprod函數
33.  newrb函數
34.  newrbe函數
35.  newgrnn函數
36.  newpnn函數
37.  ind2vec函數
38. vec2ind函數
39.  compet函數
40.  softmax函數
41.  boxdist函數
42. linkdist函數
43. mandist函數
44.  learnk函數
45.  learnis函數
46. learnos函數
47.  learnh函數
48. learnhd函數
49.  learnsom函數
50.  plotsom函數
51.  hextop函數
52. gridtop函數
53.  randtop函數
54.  midpoint函數
55. negdist函數
56.  plotvec函數
57. lvqnet函數
58. competlayer函數
59. patternnet函數
60. selforgmap函數
61.  learnlv1函數
62.  learnlv2函數
  
第9章  信號處理函數
1.  chirp函數
2. diric函數
3. gauspuls函數
4. pulstran函數
5. rectpuls函數
6. sawtooth函數
7. sinc函數
8. square函數
9. strips函數
10.  tripuls函數
11.  angle函數
12. bandpass函數
13. bandstop函數
14. highpass函數
15. lowpass函數
16.  filter函數
17. filtfilt函數
18. filtic函數
19. freqs函數
20. freqspace函數
21. freqz函數
22. grpdelay函數
23. impz函數
24. latcfilt函數
25.  unwrap函數
26. zplane函數
27. convmtx函數
28. poly2rc函數

29.  rc2poly函數
30. residuez函數
31. sos2ss函數
32. sos2tf函數
33.  sos2zp函數
34. ss2sos函數
35. ss2tf函數
36. ss2zp函數
37.  tf2ss函數
38. tf2zp函數
39. zp2sos函數
40. zp2ss函數
41. zp2tf函數
42. besself函數
43.  butter函數
44. cheby1函數
45.  cheby2函數
46.  ellip函數
47. maxflat函數
48. yulewalk函數
49. buttord函數
50.  cheb1ord函數
51. cheb2ord函數
52. ellipord函數
53.  fir1函數
54. kaiserord函數
55.  fir2函數
56. firls函數
57. fircls函數
58. fircls1函數
59. intfilt函數
60. periodogram函數
61. pwelch函數
62. pyulear函數
63. pmtm函數
64.  pburg函數
65. pcov函數
66. pmcov函數
67. pmusic函數
68.  peig函數
69. arburg函數
70.  aryule函數
71. invfreqs函數
72. invfreqz函數
73. prony函數
74. stmcb函數
75. bilinear函數
76. impinvar函數

第10章  控制系統函數
1. tf函數
2. ss函數
3. zpk函數
4. frd函數
5.  frdata函數
6. freqresp函數
7.  evalfr函數
8. sigma函數
9. dss函數
10.  drss函數
11. idss函數
12. pzmap函數
13.  damp函數 
14.  pole函數
15. zero函數
16. tzero函數
17. pzplot函數
18.  step函數
19. impulse函數
20. lsim函數
21. bode函數
22. nyquist函數
23.  margin函數
24. allmargin函數
25. rlocus函數
26.  ctrb函數
27. ctrbf函數
28. obsv函數
29.  obsvf函數
30. minreal函數

第11章  樣條函數
1. csapi函數
2. csape函數
3. spapi函數
4.  csaps函數
5.  cscvn函數
6.  getcurve函數
7. ppmak函數
8. spcrv函數
9.  fnplt函數
10.  spap2函數
11.  spaps函數
12.  spcol函數
13.  rpmak函數
14.  rsmak函數
15.  fnval函數
16.  fncmb函數
17.  fn2fm函數
18.  fnder函數
19. fndir函數
20.  fnint函數
21.  fnjmp函數
22.  fnrfn函數
23.  fntlr函數
24.  augknt函數
25.  aveknt函數
26.  brk2knt函數
27.  newknt函數
28.  optknt函數
29.  chbpnt函數

第12章  小波變換函數
1.  dwt函數
2.  idwt函數
3.  waverec函數
4.  wrcoef函數
5.  upcoef函數
6.  detcoef函數
7.  appcoef函數
8.  upwlev函數
9.  dwt2函數
10. wcodemat函數
11.  wavedec2函數
12.  idwt2函數
13.  waverec2函數
14.  wrcoef2函數
15.  upcoef2函數
16.  detcoef2函數
17.  appcoef2函數
18.  upwlev2函數
19. swt函數
20.  iswt函數
21.  swt2函數
22.  iswt2函數
23.  wpdec函數
24.  wpcoef函數
25.  wpdec2函數
26.  wpsplt函數
27.  wprcoef函數
28.  wprec函數
29.  wprec2函數
30.  besttree函數
31.  bestlevt函數
32.  entrupd函數
33.  wenergy函數
34.  dwtmode函數
35.  wavemngr函數
36. drawtree函數
37.  readtree函數
38.  wnoisest函數
39.  ddencmp函數
40.  wbmpen函數
41.  wdcbm函數
42. thselect函數
43.  wthresh函數
44 wdenoise函數
45.  wdencmp函數
46.  wnoise函數
47.  wpdencmp函數
48. wthcoef2函數
49.  wdcbm2函數

第13章  模糊邏輯函數
1.  newfis函數
2. mamfis函數
3. sugfis函數
4.  genfis函數
5. genfisOptions函數
6.  mamfistype2函數
7. sugfistype2函數
8. fistree函數
9.  readfis函數
10. gensurf函數
11. convertToSugeno函數
12. plotmf函數
13. convertToType1函數
14. convertToType2函數
15. convertToStruct函數
16. convertfis函數
17. addInput函數
18. addOutput函數
19.  removeInput函數
20.  removeOutput函數
21. fisvar函數
22. mfedit函數
23. addMF函數
24. removeMF函數
25. fismf函數
26. fismftype2函數
27. ruleedit函數
28. ruleview函數
29. addrule函數
30. showrule函數
31. fisrule函數
32. update函數
33. evalfis函數
34. evalfisOptions函數
35. plotfis函數
36. surfview函數
37.  gensurfOptions函數
38.  writeFIS函數
39.  evalmf函數
40.  gaussmf函數
41.  gbellmf函數
42.  trimf函數
43.  dsigmf函數
44.  gauss2mf函數
45. pimf函數
46. psigmf函數
47. sigmf函數
48. smf函數
49. trapmf函數
50. zmf函數
51. defuzz函數
52. probor函數
53. fuzarith函數
54. anfis函數
55. genfis函數
56. fcm函數
57.  subclust函數

第14章  計算機視覺函數
1. objectDetectorTrainingData
函數
2.  combine函數
3. trainingOptions函數
4. estimateAnchorBoxes函數
5.  yolov2Layers函數
6. trainACFObjectDetector函數
7.  trainFastRCNNObjectDetector
函數
8.  trainFasterRCNNObjectDetector
函數
9. trainRCNNObjectDetector
函數
10. trainYOLOv2ObjectDetector
函數
11. analyzeNetwork函數
12. alexnet函數
13. imageDataAugmenter函數
14.  augmentedImageDatastore
函數
15. trainNetwork函數
16. imageInputLayer函數
17. image3dInputLayer函數
18. eragePooling3dLayer函數
19. convolution2dLayer函數
20. convolution3dLayer函數
21. fullyConnectedLayer函數
22. maxPooling2dLayer函數
23. ImageDatastore函數
24. countEachLabel函數
25. splitEachLabel函數
26. datastore函數
27. transform函數
28. preview函數
29. numpartitions函數
30.  groundTruthDataSource函數
31.  peopleDetectorACF函數
32. selectStrongestBbox函數
33. bboxOverlapRatio函數
34. bboxPrecisionRecall函數
35. selectStrongestBboxMulticlass
函數
36. vision.CascadeObjectDetector
函數
37. vision.PeopleDetector函數
38. extractHOGFeatures函數
39. detectFASTFeatures函數
40. detectHarrisFeatures函數
41.  detectMSERFeatures函數 
42. detectMinEigenFeatures
函數
43.  detectORBFeatures函數
44.  detectSURFFeatures函數
45. extractFeatures函數
46. extractLBPFeatures函數
47. matchFeatures函數
參考文獻